San Francisco Lee On Dong Association

三藩市李氏敦宗總公所
 

back to index  總公所 康樂部 青年組 credit union

 

二零零九年
婦女部職員表
 

顧問:    樹邦    灼堃夫人  仕聰夫人  質聖夫人 孟華夫人健安夫人 振盛夫人以展夫人
            子龍夫人 煥華夫人 殿邦夫人
 衍麟夫人 啓行夫人 英林夫人 李熙夫人
            坤益夫人 蘇惠夫人 錫沾夫人 春民夫人 超南夫人 伯源夫人

 

部長:      國藩夫人

副部長:  振才夫人

常務委員: 國藩夫人 振才夫人 绮琪姑 春民夫人 英豪夫人  鐵儀夫人 李灼夫人
                振能夫人 伯源夫人
 
執行委員:  藩夫人 振才夫人 绮琪姑  春民夫人 英豪夫人  鐵儀夫人 李灼 夫人
                 振 能夫人 伯源 夫人 彩生夫人 仁沛夫人 兆榮夫人 群利姑 美茵姑
                 振光夫人 碧珠姑  振文夫人

中文書記:  綺琪姑 彩生夫人

西文書記:  春民夫人  仁沛夫人

財政主任:  豪夫人 兆榮夫人

公關主任:  儀夫人 利姑

總務主任:  灼夫人 美茵姑  振光夫人

康樂主任:  振能夫人 碧珠姑

核數主任:  伯源夫人  振 文夫人

back